Skip to content
 

Home News Data Software Models Articles Search Help
    You are not logged in Log in Feedback
You are in: home » Members » danek's Home » swps » Od neuronu do sieci: modelowanie układu nerwowego


 
About:
Created by
danek
Document Document
Last modified:
2011-03-05
State
visible
Sign in
User name

Password

 

Od neuronu do sieci: modelowanie układu nerwowego

Home
Research
Publications
Teaching
Links
Travel plans
Address

Od neuronu do sieci: modelowanie układu nerwowego

Celem wykładu jest wprowadzenie do problematyki modelowania układu nerwowego od strony teoretycznej. Aspekty praktyczne będą przedmiotem komplementarnych warsztatów, na których prowadzone będą doświadczenia w symulatorze GENESIS oraz analizowane dane w programie MATLAB.

Wykład zaczniemy od krótkiego wprowadzenia do problemu, jak i po co modeluje się działanie neuronów i złożonych z nich sieci nerwowych. Omówione zostaną podstawowe modele neuronów i sieci nerwowej z uwzględnieniem ich zastosowań przy weryfikowaniu hipotez na podstawie znanych układów. Będziemy dyskutować zarówno realistyczne modelowanie wychodzące od biofizycznych własności błony komórkowej jak i uproszczone modele neuronów wykorzystywane szeroko w modelowaniu sieci. Omówimy własności dynamiczne generycznych modeli sieci oraz własności wybranych układów sensorycznych.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu będzie egzamin.

Literatura pomocnicza:

Materiały do zajęć i dodatkowa literatura dostępne będą tutaj.

TEMATY ZAJĘĆ

 1. Błona komórkowa – bariera selektywnie przepuszczająca różne substancje/cząsteczki. Własności błony. Procesy transportu przez błonę. Potencjał równowagi błony. Równanie Nernsta. Równanie Goldmanna-Hodgkina-Katza.
 2. Kanały jonowe – struktury białkowe w błonie umożliwiające przemieszczenie jonów przez błonę. Właściwości kanałów (szybkość transportu, selektywność, bramkowanie). Rodzaje kanałów.
 3. Potencjał czynnościowy – główny nośnik informacji w układzie nerwowym. Generacja, mechanizmy transportu, własności. Refrakcja bezwzględna i względna
 4. Synapsy, część 2 – połączenia między dwoma neuronami umożliwiające przejście sygnału (potencjału czynnościowego) z jednej komórki do drugiej. Efektywność pobudzenia. Rodzaje synaps: chemiczne i elektryczne, pobudzające i hamujące. Klasyczne neurotransmitery chemiczne. Podstawowe elementy synapsy. Lokalizacja synaps w neuronie:
 5. Rodzaje aktywności neuronów. Wpływ rozmaitych typów kanałów (prądów) na wzorce aktywności neuronu.
 6. Drzewo dendrytyczne – przetwarzanie informacji wejściowej w neuronie. Przewodnictwo kablowe błony komórkowej [dwa wykłady].
 7. Potencjały postsynaptyczne - zmiana potencjału błony postsynaptycznej w odpowiedzi na pobudzenie presynaptyczne. Sumowanie czasowe i przestrzenne.
 8. Podstawowe własności sieci neuronowych. Konwergencja i dywergencja. Sprzężenie zwrotne i wstępujące.
 9. Reguły plastyczności synaptycznej. Waga synapsy, dynamiczne zmiany synapsy i jej potencjału postsynaptycznego; gęstość receptorów (kanałów); wpływ aktywności (LTP i LTD); reguła Hebba.
 10. Modelowanie małych sieci na przykładzie ośrodkowych generatorów wzorców ruchu. Synchronizacja fazowa w układach sprzężonych oscylatorów.
 11. Zredukowane modele neuronów. Od Hodgkina-Huxleya do „integrate and fire”.
 12. Modelowanie realistyczne dużych sieci na przykładzie modelu kory gruszkowatej (węchowej)
 13. Opis i analiza ciągów potencjałów czynnościowych. [wersja wstępna]
 14. Wybrane aspekty modelowania układu wzrokowego. Pola recepcyjne i wejście sensoryczne. [wersja wstępna]

Wszelkie komentarze proszę przesyłać na mój adres(należy zmienić "_" na ".", a dalej wiadomo). Ta strona będzie się zmieniać z czasem, zapraszam do odwiedzin przed każdym wykładem.

Daniel Wójcik

web stats